Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2019.-2020.

Dječji vrtić Balončić

Svetvinčenat 98 A

52342 Svetvinčenat

Tel.: 052/560-355

E-mail: dvbaloncic@gmail.com

www.vrtic-baloncic.hr

KLASA: 601-02/19-01/01

URBROJ: 2168/07-05-2-19-01

Svetvinčenat, 5. travnja 2019.

 

Temeljem članka 35., stavka1., alineja 4, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 3.  Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Balončić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić objavljuje

 

N A T J E Č A J  Z A  U P I S  D J E C E

U VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 1. Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 05.04.2019.godine do zaključno 19.04. 2019. godine (15 dana od dana objave natječaja na web stranici vrtića, oglasnoj ploči Općine Svetvinčenat i na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Balončić).

2. Zahtjevi za upis podnose se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Balončić ili na web stranici Vrtića.

3. Zahtjev za upis s potpunom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Balončić, Svetvinčenat 98A, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 16:00 sati (četvrtkom do 17:00 sati).

4. Uz zahtjev za upis, roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

– izvadak iz matice  rođenih ( preslika)

– domovnicu djeteta ( preslika)

– potvrdu o prebivalištu oba roditelja/skrbnika (preslike osobnih iskaznica)

– potvrdu o prebivalištu djeteta (preslika osobne iskaznice)

– potvrdu o zaposlenju oba roditelja /skrbnika (elektronički zapis HZMO)

– liječničko uvjerenje o općem zdravstvenom stanju djeteta (neposredno pred upis)

– presliku iskaznice imunizacije – cjepni karton (neposredno pred upis)

 

Roditelj/skrbnik dužan je dostaviti Vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje bodova:

– za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje  o statusu  invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave

– za djecu iz obitelji s troje djece – za svako dijete mlađe od 18 godina prilaže se izvadak iz matice rođenih

– za dijete samohranog roditelja i dijete u udomiteljskoj obitelji – dokaz o samohranosti (rodni list,potvrda o nestanku drugog roditelja, smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta), rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji

– za dijete iz obitelji u kojoj je za jednog roditelja/skrbnika procijenjena invalidnost -potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad

– za dijete čiji su roditelji studenti – potvrda izdana od strane škole,učilišta ili sveučilišta o  statusu redovnog ili izvanrednog studenta ( roditelj koji pohađa poslijediplomski doktorski studij ne smatra se studentom)

– za dijete koje prima doplatak – potvrda o dječjem doplatku

– za dijete djelatnika Vrtića ili Osnivača – potvrdu o zaposlenju

 

5.) Pravo prijave imaju sva djeca rođena od 01.04.2013. do 31.08.2018. godine.

 

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj internet stranici Dječjeg vrtića Balončić www.vrtic-baloncic.hr.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                                Elvis Cetina